Hem

Byggnadsdränering

Rätt planering undviker otäcka överraskningar
Det är nästan osynligt och ändå av central betydelse: avfallshantering i en byggnad. Avloppsvatten samlas i form av industriellt och regnvatten i varje byggnad bebodd av människor och måste dräneras på ett tillförlitligt sätt via det offentliga avloppssystemet.
I grunden kan avloppsvatten delas in i kategorierna av avloppsvatten och regnvatten. Smutsigt vatten samlas i hushållet, till exempel vid tvätt av tvätt eller tvätt av disk. Det smutsiga vattnet matas in i avloppssystemet, bearbetas i ett avloppsreningsverk och återförs till vattencykeln. Regnvatten samlas in via takavtappningssystemet och, beroende på systemet, antingen tillsammans med det smutsiga vattnet (blandningssystemet) eller separat via ett regnvattenledningsrör och en regnvattenaxel (separationssystem).

Vi mer i detalj
En husdränering säkerställer att det smutsiga vattnet (såväl som regnvatten) tappas och säkert matas in i avloppssystemet. Det omfattas av olika förordningar och standarder, som särskilt säkerställer att inget förorenat avloppsvatten kommer in i avloppssystemet.
Stockholms dräneringsplan för byggare
God planering är viktigt – detta gäller även byggnads- och fastighetsdränering.
En dräneringsplan utarbetas först för byggare. På detta sätt kan planerings- och monteringsfel undvikas och även år senare, t.ex. B. vid förlängning eller renovering kan dräneringsplaneringen enkelt rekonstrueras. Detta sparar tid och kostnader. I början av planeringen fastställs behovet tillsammans med klienten. Framtida användningsområden, t.ex. B. efterföljande installation av bastu med dusch i källaren eller en eventuell förlängning. Samtalet mellan arkitekten eller specialistplanern och byggnadsägaren erbjuder också möjlighet att informera i förväg om moderna tekniker och möjligheter.
Den professionella dräneringsplanen definierar rörets gång, dimensionerar rörets tvärsnitt, tar inte bara hänsyn till olika DIN-standarder för dränering utan också kommunala dräneringsbestämmelser och lämnas slutligen till den lokala myndigheten för godkännande av arkitekten.
För att inte äventyra försäkringsskyddet, för att säkerställa Göteborgs dräneringssystemets långsiktiga funktionalitet och för att hålla risken för återflöde så lågt som möjligt, bör flödesskydd, avloppslyftverk och liknande underkastas regelbundna inspektioner och rengöring.

Komponenter i ett dräneringssystem för hus (separationssystem)
Ett välplanerat hus- och fastighetsdräneringssystem består av många korrekt dimensionerade komponenter som är anpassade till det förväntade användarbeteendet och framtida krav.
– Smutsiga vattenrör
– Avloppsvatten huvudledningar eller uppsamlingsrör
– Avfallsvatteninspektion eller inspektionsaxel
– Smutsig vattenanslutningskanal
– Huvudvattenavlopp
– Regnvattenrör
– Regnvatten huvudledningar
– Regnvatteninspektion eller inspektionsaxel
– Regnvattenanslutningskanal
– Huvudsakliga regnvattenkanal
– Ventilationskomponenter i dräneringssystemet

Stäng av enheter – backflödesskydd
Varje år översvämmas många källare av stormar. Detta händer när avloppssystemet är överbelastat av regnvattenmassorna och inget flödesskydd är installerat.
Källare översvämmas när det offentliga avloppsnätet överbelastas i kraftigt regn och vattennivån i avloppssystemet når den så kallade återflödesnivån. Sedan kan avloppet från avloppssystemet strömma tillbaka in i byggnaden via alla dräneringspunkter i byggnaden som ligger under bakflödesnivån (t.ex. sanitetsutrustning eller tvättmaskin i källaren). Det offentliga avloppssystemet erbjuder inget skydd mot detta bakvatten. Husägare med dräneringspunkter i källaren bör skydda sig mot eventuellt återflöde med en avstängningsanordning.
med

Rekommenderade underhållsintervall
• Återflödesskydd: årligen
• Avloppsvattenlyftverk: årligen (familjshus), halvårsvis (flerfamiljshus), kvartalsvis (affärsbyggnader)

Avloppssystem med ljudisolering
Vem vill höra ljudet från en spolad toalett i huset? Sådana ljud blir en börda särskilt på natten.
Lösningen: avloppssystem med ljudisolering.
Komfort och ostörd trivsel innebär också att du har lugn och ro i dina egna fyra väggar. Speciellt när du vill ligga ner efter arbete, är ett högt avlopp från dusch av rumskamrater eller toalettspolning av grannen mycket störande. Det finns även på speciella platser krav på ljudskydd i de tillhandahållna områdena. Du bör använda sådana rör för ostörd samexistens i huset. Ostörd vila är en värdefull tillgång – inte bara när du vill sova.